Önéletrajzok kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztató

 

Az AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6120 Kiskunmajsa, Szélmalom sor 6.; cégjegyzékszám: 03-09-102669; „AGKRION-KAM”) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint kezeli az önéletrajzát, amelyet az AGRIKON KAM által kiírt álláshirdetésre való jelentkezés céljából küldött meg.


1. Az adatkezelő és adatvédelmi tisztviselő


Az önéletrajza elküldése során megadott személyes adatok kezelésére a AGRIKON Kabin- és Agrártechnika Művek Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult. Az AGRIKON KAM adatvédelmi tisztviselőt nem nevezett ki.


2. Az adatkezelés célja és jogalapja


Az AGRIKON KAM az önéletrajza megküldése során megadott személyes adatokat meghirdetett pozíció betöltése és a pozícióra megfelelő új munkavállaló kiválasztása céljából kezeli.


Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet az önéletrajza elektronikus vagy postai úton történő megküldésével vagy személyes átadásával ad meg. Az önéletrajzában szereplő személyes adatok megadása nem jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul, nem előfeltétele szerződés megkötésének, Ön nem köteles ezen adatokat megadni.


Az adatkezelésre vonatkozó tájékoztató az álláshirdetés online felületén elérhető linken keresztül érhető el, papíralapú álláshirdetés esetén pedig az álláshirdetésben megjelölt honlapcím alatt.


Az önéletrajza személyes átadása esetén – mielőtt az önéletrajzát átadja az AGRIKON KAM részére – kérheti, hogy az AGRIKON KAM papíralapon bocsássa az Ön rendelkezésére az önéletrajza kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót.


3. Hozzájárulás visszavonása


A hozzájárulása visszavonására vonatkozó kérelmét elektronikus úton az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., e-mail címre küldött e-mailben vagy postai úton az AGRIKON KAM részére küldött levélben kérheti.


4. Személyes adatok címzettjei


Az önéletrajzok kezelése során megadott személyes adatokat az AGRIKON KAM további személy részére nem adja át vagy továbbítja.


5. Az adatkezelés időtartama


Az AGRIKON KAM az önéletrajza megküldésével megadott személyes adatokat önéletrajza megküldésétől kezdődően kezeli. Az AGRIKON KAM az önéletrajzát addig kezeli, amíg nem dönt arról, hogy Önt az adott pozícióra felveszi-e. Az AGRIKON KAM így az önéletrajzában foglalt személyes adatát az önéletrajza megküldésétől az álláshirdetésben meghirdetett pozícióra felvett személy próbaidejének leteltéig, de legfeljebb az önéletrajza megküldésétől számított 6 hónapig ideig kezeli.

Amennyiben az álláshirdetésre való jelentkezését a Profession.hu Kft. honlapján meghirdetésre kerülő álláshirdetésre adja le, akkor az önéletrajza megőrzési ideje az önéletrajza AGRIKON KAM által történő kézhezvételétől számított 90. nap eltelte.


Az AGRIKON KAM a megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat a hozzájárulása visszavonása esetén 3 munkanapon belül törli.


6. Az adatkezelési tájékoztató módosítása


6.1 Az AGRIKON KAM a jelen adatkezelési tájékoztatót bármikor módosíthatja. A módosított adatkezelési tájékoztatót a módosított adatkezelési tájékoztató hatálybalépésnek napjától kell alkalmazni.


6.2 Az AGRIKON KAM a módosított adatkezelési tájékoztatót annak hatályba lépést megelőző 5 nappal feltölti a honlapjára, továbbá az AGRIKON KAM Önt az adatkezelési tájékoztató módosításáról az önéletrajza megküldése során megadott e-mail címén értesíti.


6.3 Ha Ön a módosított adatkezelési tájékoztató tartalmával nem ért egyet, akkor a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulást a fenti 3. pontban foglaltak szerint visszavonhatja. Az AGRIKON KAM a megküldött önéletrajzot, illetve az abban szereplő személyes adatokat a hozzájárulása visszavonása esetén 3 munkanapon belül törli.


7. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

7.1 Hozzáféréshez való jog


Tájékoztatást kérhet az AGRIKON KAM-tól arra vonatkozóan, hogy az AGRIKON KAM kezeli-e a személyes adatait.

Ha az AGRIKON KAM kezeli a személyes adatait, akkor Ön jogosult a következő információkhoz hozzáférni: (i) az adatkezelés céljai; (ii) az érintett személyes adatok kategóriái; (iii) a kezelt személyes adatok címzettjei vagy jövőbeli címzettjei; (iv) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama vagy az időtartam meghatározásának szempontjai; (v) az Ön személyes adatok törléséhez vagy kezelésének korlátozásához való joga, valamint az Ön személyes adatok kezelése elleni tiltakozáshoz való joga; illetve (vi) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga.

Az AGRIKON KAM a kezelt személyes adatai másolatát a rendelkezésére bocsátja.


7.2 Helyesbítéshez való jog


Ön jogosult az AGRIKON KAM-tól kérni, hogy indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.


7.3 Törléshez való jog


Az AGRIKON KAM a kérésére indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait.


Az AGRIKON KAM a személyes adatokat nem törli, ha az adatkezelés a (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, (ii) a személyes adatok kezelését előíró, az AGRIKON KAM-ra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az AGRIKON KAM-ra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából, (iii) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, (iv) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból (amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést), illetőleg (v) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.


Egyéb esetekben az AGRIKON KAM indokolatlan késedelem nélkül törli az Ön személyes adatait, ha (i) az AGRIKON KAM-nak nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte, (ii) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, (iii) a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy (iv) az AGRIKON KAM jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.


7.4 Adatkezelés korlátozásához való jog


Kérheti az AGRIKON KAM-ot, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén az AGRIKON KAM a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelheti.


Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha (i) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, (ii) az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi, (iii) a AGRIKON KAM-nak a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy (iv) Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból.


Az AGRIKON KAM az adatkezelés korlátozásáról és annak feloldásáról tájékoztatja Önt.


7.5 Adathordozhatósághoz való jog


Kérheti, hogy az AGRIKON KAM a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formában átadja.


8. Jogsértés esetén tehető lépések


8.1 Ha úgy gondolja, hogy az AGRIKON KAM megsértette a jogait a személyes adatok kezelése során, akkor lépjen velünk kapcsolatba a következő e-mail címen és telefonszámon: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +36 (77) 582 300.


8.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszt nyújthat be a hatósághoz az alábbi elérhetőségen:


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


8.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.